RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ‑zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami  Dz.U.2020.0.65 t.j. - r Art. 180. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną  umową tj:

- zlecenia prezentacji nieruchomości,
- zlecenia prezentacji usług   w zakresie pośrednictwa w zbywaniu nieruchomości,
- prezentacji usług   w zakresie pośrednictwa nabywaniu nieruchomości
- doradztwa w sprawach związanych z nieruchomościami

jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy.  Bez podania  danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy 

I.  Zakres powierzonych do przetworzenia danych osobowych

- imię i nazwisko
- nr telefonu
- pesel
- adres e-mail
- treść zapytania
- informacje dotyczące nieruchomości, jednoznacznie ja identyfikujące


1. Administrator danych osobowych jest   

Nieruchomości. Szkolenia. Marketing. Jolanta Faber –  Benbenek,
NIP 937-125-83-29, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 11 Listopada 60-62

2. Ochrona Danych                                                                                                                                                       

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z  Właścicielem
email:  jfaber@zielonenieruchomosci.eu; pod numerem telefonu  48 533 716 566  lub pisemnie na adres naszej siedziby Bielsku-Białej, ul. 11 Listopada 60-62

3. Prawa osób, których dane dotyczą:

     a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

     b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

     c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

     d) przenoszenia danych

     e) wniesienia skargi do organu nadzorczego


 II. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
2. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


III. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych, powoduje automatyczne  wygaśniecie umowy. 


IV. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 10 lat (w przypadku osoby fizycznej lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.


 V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) naszym pracownikom i współpracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań, bezpośrednio wynikających z umowy